Logo Fruit Management
FR   NL
  DE  
UK   ES
          
 

 

 

 

 

 

Verkoopvoorwaarden

  

 

ALGEMENE LEVERINGS-EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN

FRUIT MANAGEMENT EUROPE B.V, GEVESTIGD TE BEEK (L).

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene leverings-en verkoopvoorwaarden (verder te noemen: "Algemene Voorwaarden") worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

           

         FME: de besloten vennootschap Fruit Management Europe B.V. en de aan haar gelieerde

     (dochter)bedrijven, gevestigd te Beek (L).

         Afnemer: een ieder die met FME een overeenkomst sluit, heeft gesloten of over de sluiting

daarvan onderhandelt betreffende de verkoop en/of levering van Producten waarin FME handel              pleegt te drijven.

         Order: iedere opdracht van Afnemer aan FME tot levering van Producten.

         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen FME en Afnemer tot stand komt, als ook elke         wijziging ofaanvulling daarop.

         Kredietverzekering: de door FME eventueel afgesloten kredietverzekering ten behoeve van de        uitvoering van eenOvereenkomst.

         Producten: alle ter uitvoering van een Order aan Afnemer (afgeleverde of (af) te leveren zaken,       metinbegrip van de verpakking daarvan.

         Specificatie: de omschrijving van door FME geleverde Producten, welke wordt vermeld of naar     welke wordtverwezen in de Order of de Overeenkomst.

         Gebrek: iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar            behoren zijn vande Producten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van Afnemer, op alle aanbiedingen en offertes van FME, op alle Orders en opdrachten verstrekt aan FME en op iedere tussen FME en Afnemer gesloten Overeenkomst., behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Afnemer wordt door FME uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk door FME is bevestigd.

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />3. In het geval de Algemene Voorwaardenwordenvertaald, isen blijftuitsluitendde tekstvan deNederlandseversiebeslissend,metuitzonderingvandiebepalingenwelkespecifiekvooreenbepaaldgrondgebied en/ofbepaaldetaalzijn toegevoegd.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst; Kredietverzekering

 

1.AlleOffertesvanFMEzijnvrijblijvendenonverbindend.EenOvereenkomstkomttussenFMEenAfnemereersttotstand door schriftelijke orderbevestiging van FME.

2.Indien FME voor een Overeenkomst een Kredietverzekering wenst af te sluiten komt de overeenkomst eerst tot stand na acceptatie van de Overeenkomst door de kredietverzekeringsmaatschappij van FME. Indien bedoelde acceptatie niet verkregen kan worden, al dan niet door overschrijding van de kredietlimiet door de Afnemer, zal FME de overeenkomst niet uitvoeren, tenzij volledige betaling van de koopprijs door de Afnemer vůůr aflevering van de Producten geschiedt.

3. Betalingsachterstanden zijdens de Afnemer welke optreden bij de uitvoering van een Overeenkomst die gedekt is door een Kredietverzekering dienen door FME steeds gemeld te worden bij de kredietverzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 4. Prijzen

 

1.De overeengekomen prijs geldt steeds in de met de Afnemer overeengekomen valuta en conform de leveringsvoorwaarden van de Incoterm, als gedefinieerd in de meest recente versie van de Incoterms, welke per individuele transactie wordt overeengekomen.

2.Indien na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst wijziging optreedt in de prijzen van grondstoffen, hulpmaterialen, loonkosten, vrachtkosten, waardevermindering van de valuta, of indien door enig overheidshandelen of enige andere omstandigheid de grondslag van de berekening van FME wijzigt, zulks ter uitsluitende beoordeling van FME, is FME gerechtigd de bij de totstandkoming van de Overeenkomst vastgelegde prijs te verhogen en betaling daarvan te verlangen.

 

Artikel 5. Facturering en betaling

 

1.Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag welke berekend zal worden op basis van de geldende wettelijke rente verhoogd met 4 % per jaar.

2.Indien de Afnemer met betaling van enige vordering jegens FME in gebreke is, heeft FME het recht de verdere uitvoering van alle tussen FME en de Afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied, terwijl, ook indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geŽist, Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de Afnemer in het gelijk mocht worden gesteld, kan FME nimmer schadeplichtig zijn.

3. Afnemer heeft nimmer het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die de FME is verschuldigd aan Afnemer.

 

Artikel 5. Levering

 

1.Levering vindt steeds plaats conform de leveringsvoorwaarden als gedefinieerd in de meest recente

versie van de Incoterms, welke per individuele transactie wordt overeengekomen. Ingeval van een franco levering wordt de levering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat het vervoermiddel de opgegeven losplaats bereikt heeft.

2.De levertijd gaat in nadat FME de opdracht door schriftelijke bevestiging heeft aangenomen. De door FME opgegeven of overeengekomen levertijd is een opgave bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst of uit enig andere met de Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien of het, al dan niet krachtens machtiging door rechterlijke tussenkomst, zelf verrichten of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het kopen elders van Producten welke bij FME zijn gekocht.

 

3.FME mag tot 10% minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren. Deelleveringen zijn toegestaan.

 

Artikel 6. Overgang risico, ingangscontrole, kwaliteit en reclames

 

1.Dadelijk nadat de Producten als geleverd gelden conform de overeengekomen leveringscondities volgens Incoterms, draagt de Afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze Producten voor de Afnemer zelf of derden mocht ontstaan.

2.Leveringen vinden plaats overeenkomstig een door de Afnemer goedgekeurd monster of eerder gedane levering welke als kwaliteitsreferentie dient, dan wel conform de overeengekomen Specificatie van FME.

3.Afnemer is verplicht om terstond na aankomst van de geleverde Producten een ingangscontrole te verrichten ter vaststelling van de juiste hoeveelheid en/of het juiste gewicht en van de goede verwerkbaarheid en/of deugdelijkheid van de Producten voor Afnemerís doeleinden. Het niet of niet voldoende verrichten van bedoelde ingangscontrole betekent dat Afnemer het volledige risico voor eventuele schade samenhangende met de verdere verwerking en/of doorlevering van de geleverde Producten draagt en geen verhaal meer heeft op FME.

4.Reclames als gevolg van hoeveelheid/gewicht en/of uiterlijk waarneembare afwijkingen dienen plaats te vinden onmiddellijk na aankomst van de Producten door vermelding op de begeleidende vrachtbrief, c.q het vervoersdocument conform CMR. Reclames betreffende de door Afnemer verrichte ingangscontrole dienen plaats te vinden binnen 48 uur na ontvangst van de Producten. Reclames betreffende niet waarneembare afwijkingen dienen te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen geval later dan 2 weken na ontvangst van de Producten. Afnemer dient bij alle reclames de batchcode(s) van de betrokken Producten te vermelden, teneinde FME in staat te stellen de Producten terug te vervolgen naar de oorsprong.

5. Bij gebreke van tijdige reclamering is FME niet aansprakelijk en kan dit geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie door Afnemer van de geleverde Producten. Indien een reclame is geschied dient zij op straffe van nietigheid terstond schriftelijk te worden herhaald.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

1.Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen van FME, uit welken hoofde ook, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van FME. Alle risicoís terzake van de Producten zijn voor de Afnemer. Door Afnemer betaalde voorschotten blijven ter beschikking van FME ter dekking van mogelijk verliezen bij wederverkoop.

2.Afnemer is alvorens volledige betaling plaats heeft gevonden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan tot zekerheid, zoals aan een factoringbedrijf, over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, het restant van de koopsom terstond en ten volle opeisbaar.

3.Afnemer heeft het recht de Producten verder te verwerken binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Op de daaruit voortvloeiende producten verwerft FME de mede-eigendom tot zekerheid voor al haar aanspraken, welke overdracht door de Afnemer aan FME zonder verdere kosten geschiedt.

4.Het is de Afnemer tot herroeping door FME toegestaan de geleverde Producten door te verkopen binnen de normale bedrijfsvoering van Afnemer. Bij doorverkoop draagt Afnemer de daaruit ontstane rechten tot zekerheid over aan FME onder vermelding van de gegevens van de koper, totdat betaling van FMEís facturen heeft plaatsgevonden. FME is gerechtigd bij niet-betaling van haar facturen door Afnemer de vordering rechtstreeks te innen bij de koper van Afnemer.

 

5.FME is te allen tijde gerechtigd de afgifte van de geleverde Producten van Afnemer te vorderen, indien deze achterstallig blijft met zijn betalingen of zijn vermogenspositie duidelijk verslechtert.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1.De aansprakelijkheid van FME uit welken hoofde dan ook is altijd beperkt tot de factuurwaarde van de aan de Afnemer geleverde Producten, dan wel het bedrag van de uitkering dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van FME bij honorering van een claim wordt uitgekeerd.

2.Iedere aansprakelijkheid van FME is verder beperkt tot de houdbaarheidstermijn van de geleverde Producten.

3.In geen geval kan FME voor eventuele gevolgschade in verband met het gebruik en/of de doorlevering van de door FME geleverde Producten aansprakelijk worden gesteld.

4.Afnemer vrijwaart FME volledig terzake van alle aanspraken welke derden jegens FME geldend maken in verband met de door FME aan Afnemer geleverde Producten.

5.De Afnemer vrijwaart FME voor alle kosten en schade die voor FME mochten voortvloeien uit het feit: (a) dat Afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat; en/of (b) dat Afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan FME en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat..

 

Artikel 9. Verlies en beschadiging, overmacht

 

1.Wanneer de Producten voor overdracht aan Afnemer verloren gaan, beschadigen of door welke oorzaak dan ook door de toeleverancier van FME niet kunnen worden geleverd, is FME niet verplicht de levering aan Afnemer uit te voeren en heeft FME het recht als gevolg van het niet aanleveren, de Overeenkomst met Afnemer als van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder schadeplichtig te zijn.

2.Indien FME door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren is FME naar eigen keuze gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding, boete en dergelijke, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel af gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.FME komt te allen tijde en naar eigen inzicht een beroep op overmacht toe bij Producten waarvan de beschikbaarheid sterk oogstafhankelijk is en waardoor FME zelf niet beleverd wordt door haar toeleverancier(s).

 

Artikel 10. Niet-nakoming, ontbinding en kosten

 

1.In geval van niet-betaling op de vervaldag dan wel het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning aan Afnemer geeft FME het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen en de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of aanmaning als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

2.In geval van (voorlopige) sursťance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, intrekking, van vergunningen of in geval van een juridische fusie van Afnemer, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt, zullen de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij FME meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. FME is voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer uit andere Overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten.

3.Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor FME voortvloeien uit het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting zijn voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 11. Rechtskeuze en geschillen

 

1.Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Orders en Overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3.Voorzover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen, ook die waarin een buitenlandse afnemer partij is, waaronder begrepen geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of daarvan een uitvloeisel zijn, zullen door arbitrage worden beslecht, welk zal geschieden overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij FME er de voorkeur aan geeft het geschil te onderwerpen aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter.